Artells Group Terms and Conditions

1. Introduction Welcome to Artells Group. These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of Artells Group's Website, located at http://artellsgroup.com. By accessing this website, we assume you accept these terms and conditions in full. Do not continue to use Artells Group's website if you do not accept all of the terms and conditions stated on this page.

2. Basic Company Details
  • Name: MARINA ABRAMOVA PR IZDAVANJE ČASOPISA I PERIODIČNIH IZDANJA MARIKA ART SHOW BEOGRAD
  • Address: KOSTE GLAVINIĆA 10A, 11000 Beograd, Srbija
  • Activity Code: [Insert Code]
  • PIB: SR 113470552
  • MB: 66848167
  • Contact: +381637736211, team@artellsgroup.com

3. Description of Services Artells Group offers digital products, including advertising in periodicals, portfolio review services, video recordings of educational materials on publishing in magazines. Services are provided electronically within 45 days after payment.

4. User Obligations By using this website, you warrant that you are at least 18 years of age, and that the personal information you provide is accurate and complete. You agree to use the website only for lawful purposes and in a way that does not infringe the rights of, restrict, or inhibit anyone else's use and enjoyment of the website.

5. Payment Methods We accept all valid payment cards including VISA, MasterCard, Maestro, and Dinacard (Payments will be processed in Serbian dinars (RSD) and PayPal payment system (Payments will be processed in Dollars US ($). The amount charged to your card/PayPal account will be converted to your local currency based on your bank's/PayPal exchange rate. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site and your credit card bank statement. Thank you for your understanding.

6. Refund and Return Policy In case of returning goods and refunding funds to a customer who previously paid with one of the payment cards, Artells Group will refund the funds exclusively via the same payment method (VISA, MasterCard, Maestro, and Dinacard). The bank will refund the funds to the payment card user's account at the seller's request.

7. Complaint Policy If you have any complaints regarding our services, please contact us within 24 hours of receiving the service. We will respond within 7 days with a resolution. If you have received a shipment and determined after opening the package that the delivered product does not comply with your order or if account details are incorrect, please contact us no later than 24 hours after receiving the shipment. In case of inconsistencies of the product within the meaning of the Law on Consumer Protection, please contact us.

8. Data Confidentiality We are committed to protecting your personal data. We will not sell, trade, or share your information with third parties, except as required by law. Personal and address details of the consumer provided to the Merchant during the purchase process are considered confidential. These data are regulated by the Law on the Protection of Personal Data.

9. Unauthorized Transactions Artells Group engages to sell products and/or services in line with the law and regulations of the Republic of Serbia. It is explicitly forbidden to offer products/services at the online point of sale from the following categories: radioactive, toxic, or explosive materials; chemical products hazardous to the environment; protected animal and vegetal species; human and animal organs; narcotics; pornographic materials; medical drugs; as well as other categories prescribed by law and regulations of card organizations.

10. Governing Law and Dispute Resolution These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Serbia. Any disputes relating to these terms and conditions will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Serbia.Услови и одредбе Artells Group-a

1. Увод
Добродошли у Artells Group. Ови услови и одредбе описују правила и прописе за коришћење веб-сајта Artells Group-a, који се налази на http://artellsgroup.com. Приступањем овом веб-сајту, претпостављамо да у потпуности прихватате ове услове и одредбе. Не настављајте са коришћењем веб-сајта Artells Group-a ако не прихватате све услове и одредбе наведене на овој страници.

2. Основни подаци о компанији
Назив: MARINA ABRAMOVA PR IZDAVANJE ČASOPISA I PERIODIČNIH IZDANJA MARIKA ART SHOW BEOGRAD
Адреса: KOSTE GLAVINIĆA 10A, 11000 Београд, Србија
Шифра делатности: [Убаците шифру]
ПИБ: SR 113470552
МБ: 66848167
Контакт: +381637736211, team@artellsgroup.com

3. Опис услуга
Artells Group нуди дигиталне производе, укључујући оглашавање у периодичним издањима, услуге прегледа портфолија, видео снимке образовних материјала о објављивању у часописима. Услуге се пружају електронским путем у року од 45 дана након уплате.

4. Обавезе корисника
Коришћењем овог веб-сајта, гарантујете да сте најмање 18 година стари и да су лични подаци које пружате тачни и потпуни. Слажете се да ћете користити веб-сајт само у законите сврхе и на начин који не нарушава права других, нити ограничава или спречава коришћење и уживање у веб-сајту од стране било кога другог.

5. Методи плаћања
Прихватамо све важеће платне картице укључујући VISA, MasterCard, Maestro и Dinacard (Плаћања ће се обрађивати у српским динарима (RSD)) и PayPal платни систем (Плаћања ће се обрађивати у америчким доларима ($)). Износ наплаћен са ваше картице/PayPal налога биће конвертован у вашу локалну валуту на основу курса ваше банке/PayPal-а. Као резултат ове конверзије, могућа је мала разлика између оригиналне цене наведене на нашем веб-сајту и стања на вашем изводу из банке за кредитне картице. Хвала на разумевању.

6. Политика рефундације и повраћаја новца
У случају повраћаја робе и рефундације средстава купцу који је претходно платио једном од платних картица, Artells Group ће рефундирати средства искључиво путем истог начина плаћања (VISA, MasterCard, Maestro и Dinacard). Банка ће рефундирати средства на рачун корисника платне картице на захтев продавца.

7. Политика жалби
Ако имате било какве притужбе у вези са нашим услугама, молимо вас да нас контактирате у року од 24 сата од пријема услуге. Одговорићемо у року од 7 дана са решењем. Ако сте примили пошиљку и након отварања пакета утврдили да испоручени производ не одговара вашој наруџби или ако су подаци на рачуну нетачни, молимо вас да нас контактирате најкасније 24 сата након пријема пошиљке. У случају неслагања производа у смислу Закона о заштити потрошача, молимо вас да нас контактирате.

8. Поверљивост података
Посвећени смо заштити ваших личних података. Нећемо продавати, размењивати или делити ваше податке са трећим странама, осим ако то није захтевано законом. Лични и адресни подаци потрошача достављени Трговцу током процеса куповине сматрају се поверљивим. Ови подаци су регулисани Законом о заштити података о личности.

9. Неовлашћене трансакције
Artells Group се ангажује на продаји производа и/или услуга у складу са законима и прописима Републике Србије. Изричито је забрањено понудити производе/услуге на онлајн продајном месту из следећих категорија: радиоактивни, токсични или експлозивни материјали; хемијски производи опасни за животну средину; заштићене животињске и биљне врсте; људски и животињски органи; наркотичке супстанце; порнографски материјали; медицински лекови; као и друге категорије прописане законом и прописима организација за платне картице.

10. Меродавно право и решавање спорова
Ови услови и одредбе регулисани су и тумаче се у складу са законима Србије. Сви спорови у вези са овим условима и одредбама биће предмет искључиве надлежности судова у Србији.

CONTACTS
team@artellsgroup.com